Modlitwa do Matki Bożej po Komunii Św.

Przenajświętsza Pani, Bogurodzico, światłości ociemniałej mej duszy, nadziejo, obrono, ucieczko, pociecho, radości moja, dzięki Ci składam, że uczyniłaś godnym mnie, niegodnego, stać się uczestnikiem przeczystego Ciała i czcigodnej Krwi Syna Twego.

Zaiste Ty, któraś zrodziła prawdziwą Światłość, oświeć duchowe oczy serca mego; któraś wydała Źródło nieśmiertelności, ożyw mnie uśmierconego przez grzech; miłosiernego Boga pełna litości Matko, zmiłuj się nade mną i udziel mi żalu i skruchy w sercu moim, pokory w moich myślach i wyzwolenia z niewoli mych wyobrażeń.

I uczyń mnie godnym aż do ostatniego tchu bez potępienia przyjmować uświęcenie przeczystych Tajemnic na uzdrowienie duszy i ciała; i udziel mi łez nawrócenia i dziękczynienia, abym opiewał i wysławiał Cię przez wszystkie dni mego życia, albowiem błogosławiona i uwielbiona jesteś przez wszystkie wieki. Amen.

Z bizantyjskich modlitw po Komunii Św.

Tekst oryginalny:

Παναγία Δέσποινα, Θεοτόκε, τὸ φῶς τῆς ἐσκοτισμένης μου ψυχῆς, ἡ ἐλπίς, ἡ σκέπη, ἡ καταφυγή, ἡ παραμυθία, τὸ ἀγαλλίαμά μου, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι ἠξίωσάς με τὸν ἀνάξιον κοινωνὸν γενέσθαι τοῦ ἀχράντου Σώματος καὶ τοῦ τιμίου Αἵματος τοῦ Υἱοῦ σου.

Ἀλλ᾿ ἡ τεκοῦσα τὸ ἀληθινὸν φῶς, φώτισόν μου τοὺς νοητοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας· ἡ τὴν πηγὴν τῆς ἀθανασίας κυήσασα, ζωοποίησόν με τὸν τεθανατωμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἡ τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ φιλεύσπλαγχνος Μήτηρ, ἐλέησόν με, καὶ δὸς κατάνυξιν καὶ συντριβὴν ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ ταπείνωσιν ἐν τοῖς διανοήμασί μου, καὶ ἀνάκλησιν ἐν ταῖς αἰχμαλωσίαις τῶν λογισμῶν μου.

Καὶ ἀξίωσόν με, μέχρι τελευταίας μου ἀναπνοῆς, ἀκατακρίτως ὑποδέχεσθαι τῶν ἀχράντων Μυστηρίων τὸν ἁγιασμόν, εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος· καὶ παράσχου μοι δάκρυα μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, εἰς τὸ ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν σε πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. Ὅτι εὐλογημένη καὶ δεδοξασμένη ὑπάρχεις εἰς τοὺς αἰῶνας· Ἀμήν.

Dodaj komentarz